» ALGEMENE VOORWAARDEN BLOWUP INDOOR

Dit zijn de algemene voorwaarden van Blow Up Indoor.

Blow Up Indoor is een concept van de besloten vennootschap NiDo B.V. (geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 62524305)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van tickets, deals, vouchers en cadeaubonnen via www.blowupindoor.com of aan de kassa bij de receptie.

Blow Up Indoor
E-mail: info@blowupindoor.com

De koper: de koper is hetzij een consument, hetzij een professionele koper. Onder een consument wordt verstaan: een persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De professionele koper wordt gedefinieerd als iedere persoon welke niet onder de definitie consument valt. Op de professionele koper is de ‘’Wet Kopen op Afstand’’ niet van toepassing.

Met het kopen van een ticket ga je akkoord met de algemene Verkoopvoorwaarden en het bezoekersreglement van Blow Up Indoor. De algemene voorwaarden liggen ter inzage bij de receptie en zijn te lezen op www.blowupindoor.com
De verkoopvoorwaarden en het bezoekersreglement van Blow Up Indoor worden op verzoek kosteloos toegestuurd per e-mail.

1. Tickets
a.Blow Up Indoor verstrekt een bevestigingsmail van de reservering voorzien van een unieke reserveringscode. De bevestigingsmail wordt na het plaatsen van de reservering direct verzonden naar het opgegeven e-mailadres.
b. Blow Up Indoor is niet aansprakelijk indien het door de koper ingevoerde e-mailadres niet correct is, of als het e-mailaccount niet correct werkt.
c. De koper dient de bevestigingsmail digitaal of afgedrukt zelf mee te nemen naar Blow Up Indoor.
d. Bij de receptie van Blow Up Indoor worden de gasten ingecheckt middels de unieke reserveringscode. Elke reserveringscode is slechts eenmaal te gebruiken. Na het inchecken bij de receptie verliest de reserveringscode zijn waarde.
e. Op de aankoop van de tickets is de wettelijke bedenktijd van 14 dagen volgens de ‘’Wet Kopen op Afstand’’ niet van toepassing omdat het een vorm van vrijetijdsbesteding is en wegens de beperkte geldigheid van de tickets.
f. Blow Up Indoor behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een bestelling te wijzigen, weigeren dan wel te annuleren. De koper wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.
g. Indien door technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betaling niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan worden, aanvaard Blow Up Indoor geen enkele aansprakelijkheid. En heeft de koper geen recht op terugbetaling.
h.Indien door storing van Wifi of defect aan mobiele telefoon van koper er geen gebruik kan worden gemaakt van apps of websites aanvaardt Blow Up Indoor geen enkele aansprakelijkheid en heeft de koper geen recht op terugbetaling.
i. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Blow Up Indoor de tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken.
j. Per ticket kan er slechts gebruik worden gemaakt van één kortingscode of actie.

2. Betaling
De betaling kan online geschieden. Volgens de Nederlandse wetgeving is ieder bedrijf dat online betalingen ontvangt (o.a. Ideal) verplicht om samen te werken met een gecertificeerde betaalpartner, een zogeheten PSP (Payment Service Provider). Deze regelgeving is er als bescherming voor de consument, zodat hun betaling veilig wordt verwerkt.
Bedrijfsnaam: CTS Eventim Nederland B.V.
Bezoekadres: Marktplein 108, 2132 DD Hoofddorp
IBAN rekeningnummer: NL80RABO0301995893
KvK nummer: 34289210

3. Wijzigingen
Indien je de reservering wenst te wijzigen, dien je Blow Up Indoor hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Je ontvangt van Blow Up Indoor een nieuwe bevestiging van de reservering. Voor het wijzigen van de reservering gelden de volgende kosten:Voor groepen tot 20 personen geldt: kosteloos aanpassen van de aantallen is altijd mogelijk.
Voor groepen vanaf 20 personen geldt: tot 24 uur van te voren kan het gastenaantal met maximaal 15% kosteloos worden gewijzigd. Indien het gastenaantal met meer dan 15% naar beneden zal worden bijgesteld, zullen deze bijbehorende kosten op de klant worden verhaald.

4. Bijzonderheden reservering
Indien er bijzonderheden zijn betreffende de reservering wordt Blow Up Indoor hier graag uiterlijk zeven dagen van te voren van op de hoogte gesteld. Denk hierbij aan dieetwensen en de aanwezigheid van mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking. Indien veiligheid in het geding komt behouden wij het recht voor om deelname aan Blow Up Indoor te weigeren.

5. Annuleren
a. Annuleren is in basis niet mogelijk. Maar in sommige gevallen kunnen wij besluiten om tocht uw aankoop te annuleren, u kunt een verzoek met opgaaf van reden sturen en dan nemen wij op basis daarvan een beslissing, indien wij uw verzoek gegrond vinden krijgt u het aankoop bedrag excl. Service kosten terug van ons.
b. De enigste uitzondering hier op zijn speciale tickets zoals de "Bizzey" Tickets die op het moment te koop zijn. Deze kunnen wij i.v.m. gerelateerde kosten en afspraken niet annuleren, U staat wel vrij deze tickets aan een vriend/vriendin over te dragen of te verkopen indien u verhinderd bent, Wij nemen hier geen enkele aansprakelijkheid / Verantwoordelijkheid voor.
c. Indien er sprake is van een annulering vanuit Blow Up Indoor om wat voor reden dan ook, krijgt u 80 procent van het aankoop bedrag excl. service kosten terug.
d. Vanaf het moment dat wij u laten weten dat het door ons is verwerkt duurt het circa 20 werkdagen voor het terug op de rekening staat, Werkdagen zijn van Maandag t/m Vrijdag. De refunds worden door onze ticketpartner Eventim verzorgd, Blow Up Indoor heeft hier geen inzichten in of invloed op.
e. Annulering verzoeken dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang te zijn ingediend, om in aanmerking te komen voor een beoordeling. Alle verzoeken welke na 24 uur voor aanvang of later worden ingediend worden definitief uitgesloten voor beoordeling en niet in behandeling genomen.

6. Legitimatie
De identificatieplicht, wat inhoudt dat iedereen vanaf 14 jaar een geldig legitimatiebewijs moet kunnen tonen, geldt in verband met veiligheid ook bij Blow Up Indoor.

7. Beeld en geluid
O.a. Ter bescherming van uw veiligheid en eigendommen is cameratoezicht aanwezig op het terrein van Blow Up Indoor. Het is mogelijk dat Blow Up Indoor foto’s video’s van u maakt gedurende uw bezoek aan Blow Up Indoor. Blow Up Indoor kan deze opnames gebruiken voor publicaties en promotionele doeleinden. De bezoeker verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet reeds nu afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis.

8. Overige
a. Indien Blow Up Indoor door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen bestaat er geen recht op terugbetaling.
b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Blow Up Indoor geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Blow Up Indoor niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, pandemie, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, extreme weersomstandigheden en transportbelemmeringen.
c. De gegevens die vermeld staan op de site en in eventueel promotiemateriaal worden louter ter informatie verstrekt. Blow Up Indoor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze informatie en behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Blow Up Indoor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door gebruik te maken van deze informatie.
d. Bij alle aankopen bij Blow Up Indoor accepteert de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en het algemene reglement van Blow Up Indoor. De algemene voorwaarden liggen ter inzage bij de receptie en zijn te lezen op https://www.blowupindoor.com/av/
e. Blow Up Indoor respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de koper aan Blow Up Indoor verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
f. Indien de koper daartoe toestemming verleent, zullen de persoonsgegeven gebruikt worden om de koper op de hoogte te houden van nieuwe producten en activiteiten van de Organisatie.
g. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
h. In alle overige gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie van Blow Up Indoor.